Begins

Jama'ah

Fajr

03:24

04:30

 - Sunrise

05:10

Dhuhr

01:12

01:30

Asr

06:31

06:45

Maghrib

09:04

09:09

Isha

10:09

10:30

 

 

 

 

1st Jumu'ah

01:30

2nd Jumu'ah

02:15