Begins

Jama'ah

Fajr

05:24

06:15

 - Sunrise

06:50

Dhuhr

12:57

01:30

Asr

04:52

05:15

Maghrib

06:51

06:56

Isha

08:10

08:30

 

 

 

 

1st Jumu'ah

01:30

2nd Jumu'ah

02:00