Begins

Jama'ah

Fajr

04:32

05:30

 - Sunrise

06:07

Dhuhr

01:06

01:30

Asr

05:46

06:30

Maghrib

07:57

08:02

Isha

09:12

09:30

 

 

 

 

1st Jumu'ah

01:30

2nd Jumu'ah

02:15